ریاضت کش منم بی زلف نازت ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
ای ماه ناز دیده پلنگ تو بود و بس( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
دلبرا زیر خط فقر می و بوسه منم( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
رویای شیرینی است زان لب قند خوردن ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
باید بگذارد دل پا روی غزلهایش ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
خفه ام یک نفر هوا بشود ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
نالیدم و گفتی بیان درد ممنوع( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
طعم خورشید و عطر باران داشت ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
عجب پژمرده شد بی تو دل سیاره خاکی( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
دیگر مپرس حال که حالی نمانده است( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
دل و دریا و زخم یک شاعر واژه هایی که ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
چرا نمی گذرد نازنین زمان بی تو( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
عاشق شدم که پير کوچه به من پوزخند زد ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
عشق با دیوانگی خو کرده بود ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
عشق دارد ريشه در انديشه ام ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
عمر مرا ستانده اي خون ز دلم چکانده اي( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
عمر کوتاه بسر شد و نياورد کسي( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
عيار عشق تو چند است دلبرم مي گفت( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
غريب غربت خويشم ز حسرت خيز تنهايي ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
غم تو کار دلم را خراب خواهد کرد( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
فانوس اشک ، طاقچه انتظار ، خانه صبر( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
فرصت نمي شود که ز حيرت فرار کرد( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
فقط سکوت مي کنم اگر مرا صدا کني( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
قاب دل خاليست تصويرت کجاست( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
قطار لحظه واگن ثانيه ها چه تند گذشت( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
کاش امشب ثواب مي کردي ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
کاش در خاطره ها گم مي شد ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
کاش که دل جاي تمنا نبود ( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
کافر عشقم و توحيد غمت در پيش است(احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
گداي خفته در منزل تو من بودم( احمد پروین ) - چهارشنبه 16 بهمن 1392
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد